Submenu

Sociaal Etten-Leur

Gemeente Etten-Leur - SdS 29-03-2022
166 keer bekeken 2 reacties

De nieuwe gemeenteraad heeft voor vijf thema's een aantal punten geselecteerd die ze zeker in het raadsprogramma willen terugzien. Maar zoals we in Etten-Leur altijd zeggen: Etten-Leur maken we samen! Samen met inwoners en andere partners zijn we Etten-Leur. En samen moeten we ervoor zorgen dat we hier fijn kunnen opgroeien, wonen, sporten, zorgen, werken enzovoort. Dat kan de gemeente niet alleen.

Reacties op het raadsprogramma

De nieuwe gemeenteraad wilde weten wat jij vindt. Op 19 april was er een bijeenkomst voor inwoners en andere partners. Op 21 april sprak de raad met leerlingen van de KSE en in een aparte afspraak met de IKE. En tot slot kon je reageren via dit platform. De nieuwe raad wil geen raadsprogramma van 100 pagina's, dus niet alles kan in het raadsprogramma. Maar in het raadsprogramma moet wel staan welke onderwerpen we de komende vier jaar in ieder geval gaan oppakken. Hieronder zie je de vijf thema's waarvoor de nieuwe raad drie onderwerpen per thema heeft gekozen. Per thema hebben inwoners gereageerd. 

De reactietermijn is inmiddels vertreken.

Hoe verder?

Op 10 mei debateert (een vertegenwoordiging van) de nieuw raad over de reacties van inwoners en andere partners. De gemeenteraad kiest maximaal 2 extra onderwerpen per thema om toe te voegen aan het raadsprogramma. Ook scherpt de gemeenteraad waar nodig de formulering van de onderwerpen aan op basis van jouw input. Op 23 mei stelt de nieuwe gemeenteraad het definitieve raadsprogramma vast. Ook worden dan de nieuwe wethouders benoemd. 

 

Dit thema gaat onder andere over wat we in Etten-Leur doen om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen. Denk aan zorg, welzijn, sport, gezondheid, elkaar kunnen ontmoeten in de wijken. Denk ook aan jeugdzorg en ondersteuning voor minima. Hier vind je de 3 belangrijkste punten voor de nieuwe raad.

1. Iedereen moet mee kunnen doen

Iedereen moet mee kunnen doen in Etten-Leur. Dat is de ambitie die de nieuwe gemeenteraad heeft. De gemeente faciliteert, ondersteunt en initieert preventieve activiteiten die erop gericht zijn dat mensen vitaal en gezond blijven. Dat inwoners mee kunnen en willen doen is niet vanzelfsprekend. Met name senioren en jongeren zijn specifieke groepen die aandacht nodig hebben. Of het nu gaat om huisvesting of om activiteiten, de gemeenteraad wil bij uitstek deze groepen een stem geven in de ontwikkeling en uitvoering van beleid op deze gebieden. Mee kunnen doen betekent dat er activiteiten zijn waar je je bij kunt aansluiten, dat er ruimte is voor initiatieven, dat er voldoende woningen zijn om in Etten-Leur gezond en prettig te kunnen (blijven) wonen en dat er ruimte is om te ondernemen en creatief te zijn.

Wanneer een inwoner hulp, zorg of ondersteuning nodig heeft, willen we als gemeente deze inwoner helpen door zoveel mogelijk met één aanspreekpunt te werken. Iemand die de inwoner helpt de weg te vinden naar de juiste hulp. Dat kan de gemeente niet alleen. Daarvoor zijn vrijwilligers en mantelzorgers erg belangrijk. De gemeente wil graag meer zicht op deze mensen, ze helpen en waarderen. Maar ook kijken of ook anderen vrijwilligerswerk kunnen doen. Daarbij denkt de gemeenteraad ook aan mensen met een uitkering of nieuwkomers zoals vluchtelingen.

Wat wil de gemeenteraad bereiken?
Iedereen moet mee kunnen doen in Etten-Leur. De gemeenteraad wil graag voorkomen dat jongeren vertrekken en zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook wil de raad voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen, in een armoedesituatie terechtkomen of grotere (gezondheids-)problemen krijgen. Dat vraagt om activiteiten gericht op preventie, goede ondersteuning, zorg, hulpverlening, algemene voorzieningen, sport- en cultuurvoorzieningen. Daarbij is ook hier de menselijke maat leidend en doen we dit samen met de inwoners, verenigingen, instellingen en andere partners door goede communicatie en participatie. Door het samen te doen vergroot dit het gemeenschapsgevoel en wordt de afstand tussen gemeente en inwoners kleiner.

2. Minima- en armoedebeleid

Etten-Leur is een sociale gemeente. De gemeenteraad heeft veel oog voor de mensen die met een minimum inkomen moeten rondkomen. In tijden van groeiende kosten op het gebied van energie en levensmiddelen, vraagt dit nog meer aandacht. De raad wil de 120%-norm van het minimabeleid behouden. Om stille armoede en schuldenproblematiek te voorkomen, wil de raad hier ruimhartig omgaan met de mogelijkheden die de gemeente heeft. Preventie, signalen vroegtijdig oppakken, zorgen voor een goed aanspreekpunt voor inwoners die dat nodig hebben en samenwerken met instellingen, bedrijven en verenigingen om dat sociale vangnet met elkaar te organiseren. Zo mogelijk willen we mensen aan het werk helpen en goede begeleiding daarop organiseren. Als werk niet mogelijk is dan kan dat ook vrijwilligerswerk zijn. Zo blijven mensen actief en in contact met anderen. Ook hier kijken we naar wat mensen echt nodig hebben.

Wat wil de gemeenteraad bereiken?
De raad wil dat mensen niet buiten de boot vallen door financiële problemen. Ook mensen met een smalle beurs moeten mee kunnen doen in de Etten-Leurse samenleving.

3. Wijkvoorzieningen en -gebouwen/accommodaties

De gemeenteraad wil dat Etten-Leur levendige wijken heeft met activiteiten voor verschillende groepen. Dat betekent ook dat hij wijkvoorzieningen en -gebouwen belangrijk vindt voor de wijken. Met deze voorzieningen en in deze gebouwen komen mensen in contact met elkaar en zijn dit ontmoetingsplaatsen. De raad wil dit netwerk van voorzieningen koesteren en waar mogelijk ondersteunen. Dat geldt ook voor de vrijwilligers, wijkverenigingen en andere buurtbewoners die actief zijn in de wijken en in de wijkvoorzieningen en -gebouwen. In gesprek met elkaar, met inwoners, vrijwilligers, verenigingen en andere maatschappelijke partners, willen we het beheer van deze gebouwen ondersteunen. Dit moet ook betaalbaar zijn. Multifunctioneel gebruik van gebouwen – niet alleen wijkgebouwen maar ook gebouwen van bijvoorbeeld sportverenigingen – moeten we stimuleren. De vraag is wat echt nodig is om de ontmoeting te stimuleren in de wijken. Ouderen moeten mogelijkheden hebben om zich onder de mensen te begeven. Jongeren moeten een plek weten te vinden in onze samenleving.

Wat wil de gemeenteraad bereiken?
De gemeenteraad wil dat er een levendig netwerk is van wijk- en sportvoorzieningen zodat we contact tussen inwoners bevorderen, het gemeenschapsgevoel stimuleren, eenzaamheid en stress voorkomen en gezondheid bevorderen.  

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

2  reacties

saskia van opijnen-zwart 22-04-22 om 13:48

Avoord is erg blij met de mogelijkheid mee te denken! We pleiten voor de volgende toevoeging:

Werken aan zelf en samenzorg

De groep (kwetsbare) ouderen met een zorgvraag stijgt de komende jaren sterk; het aantal zorgprofessionals neemt juist af en het geld dat de samenleving en zorgorganisaties te besteden hebben groeit niet mee met de zorgvraag. Zorg is in de nabije toekomst niet meer alleen een zaak van professionals maar vooral van de mensen en hun naasten zelf en de gemeente draagt bij aan het bewustzijn en gedrag dat past bij dit vertrekpunt. Slimmer en anders zorgen, maar ook zelf en samen zorgen worden immers belangrijker dan ooit.  Dat vraagt om “sterke gemeenschappen”, het bevorderen van zelfredzaamheid én gezondheid (preventie!), én het (leren) kijken naar wat (iemand) wel kan vanuit positieve gezondheid. Maar ook om het werkelijk samen leven met ook kwetsbare ouderen en dus een dementie vriendelijke gemeente. Een gemeente die bovendien inzet op voldoende (vormen van) dagbesteding en respijtzorg en domeinoverstijgende samenwerking,

om ervoor te zorgen dat mensen die hulp nodig hebben, de juiste hulp krijgen op het juiste moment en in de juiste omgeving, of die nu sociaal of medisch van aard is of beide. Ook dat is samenzorg. De slimme inzet van technologie verdient hierbij absoluut aandacht.

 

 

Martin Wildeboer 21-04-22 om 18:43

 

 

 

Telefoon: 06-27101441

 

 

Aan: leden van de Raad van de

         Gemeente Etten-Leur

 

Etten-Leur, 21 april 2022

Betreft : preadvies inzake concept-raadsprogramma 2022-2026

 

 

 

Geachte raadsleden,

 

Op vrijdag 15 april 2022 ontvingen wij via de griffie het eerste concept-raadsprogramma voor de komende 4 jaar. In de begeleidende mail is aangegeven dat er op dinsdag 19 april een inspraakbijeenkomst is georganiseerd om de meningen van inwoners en partners op te halen en de mogelijkheid te bieden aan de uitgangspunten per onderdeel 2 thema’s toe te voegen.

 

Ondanks de zeer korte voorbereidingsperiode (met het Paasweekend ertussen) heeft een aantal leden van de Participatieraad de genoemde bijeenkomst als betrokken inwoner in de KSE bijgewoond en kennis gemaakt met andere partners en raadsleden. Dit is voor onze nieuwe raad een belangrijk begin en de bijzondere vorm van inspraak voor inwoners en partners vernieuwend.

 

In een eerdere vergadering van de Participatieraad hebben we een aantal thema’s benoemd in ons eigen jaarplan. Deze thema’s gaan wij nog verder uitwerken met de betrokken beleidsadviseurs.

 

Het gaat ons als pas gestarte Participatieraad niet lukken een uitgebreid advies of themavoorstellen bij u neer te leggen vóór 24 april 2022.

Op 2 mei vergadert de Participatieraad weer en zullen we een standpunt innemen.

Kort daarna informeren wij u per brief over onze bevindingen. Mochten die niet meer in de besluitvorming betrokken kunnen worden, dan zullen we bij de uitvoering van het raadsprogramma per onderdeel/uitvoeringsbesluit onze mening zeker geven.

 

Wij wensen u veel succes voor de komende 4 jaar!

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Participatieraad Sociaal Domein Etten-Leur,

 

 

Martin Wildeboer,

Voorzitter

 

 

 

Bezoek en postadres

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 14 076 

Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur 

Contact

Vragen over Etten-Leur Maken we Samen? Laat het ons weten via het contactformulier. 

Contactformulier

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.